Mae Mentro’n Gall Cymru yn brosiect 2 flynedd sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Nod y gronfa yma ydi annog gweithio ar y cyd agosach ym maes twristiaeth, er mwyn datblygu a gwella’r profiad twristiaeth i ymwelwyr er lles y sector twristiaeth a chymunedau lleol yng Nghymru, ac i helpu i feithrin yr economi twristiaeth mewn ffordd gynaliadwy.

Mae cyfraniadau ychwanegol wedi’u derbyn gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Mynydda Prydain, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru a Chymdeithas Chwaraeon Cymru.

Amcanion Mentro’n Gall Cymru

et-

Hybu anturiaethau diogel

Mae anturiaethau’n hwyl a gyda chynllunio gofalus gallwn eu cadw felly. Nod Mentro’n Gall Cymru ydi rhannu’r syniad yma gydag ymwelwyr a’n cymunedau lleol ni.

et-

Hybu mynediad at wybodaeth dda

Sicrhau bod ymwelwyr a chymunedau lleol yn cael gwybodaeth, fel manylion cywir am y tywydd, i’w cadw’n ddiogel.

et-

Rhannu ein gwybodaeth am antur

Sicrhau bod ymwelwyr a chymunedau lleol yn gwybod sut i baratoi ar gyfer antur yn yr awyr agored ym mhob tywydd

et-

Helpu busnesau twristiaeth

Rhannu gwybodaeth gyda busnesau twristiaeth i’w galluogi i rannu’r syniad o antur ddiogel yn effeithiol gyda’u hymwelwyr

et-

Creu cynnwys difyr

Helpu busnesau i ysgogi newid ymddygiad positif tuag at hamdden awyr agored sy’n ddiogel a chynaliadwy.

et-

Bod yn arloesol

Defnyddio amrywiaeth o ymyriadau arloesol i sicrhau bod negeseuon diogelwch yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd.