DATBLYGU EICH SGILIAU

 • Dilyn arweiniad arbenigwyr
 • Gwybod sut a phryd i ofyn am help
 • Bod yn ymwybodol o’ch cyfyngiadau
 • Gwybod i ble rydych chi’n mynd
 • Parchu’r dŵr
et-

Bod yn ymwybodol o’ch cyfyngiadau

Byddwch yn onest am eich gwybodaeth, eich ffitrwydd a’ch gallu eich hun a gwybodaeth, ffitrwydd a gallu pawb sydd gyda chi

et-

Dilyn arweiniad arbenigwyr

Os byddwch yn gwneud rhywbeth newydd neu’n mynd i rywle newydd, beth am fynd gyda thywysydd/hyfforddwr cymwys neu gofrestru am rywfaint o hyfforddiant (www.visitwales.com/activity-search/)

et-

Gwybod sut a phryd i ofyn am help

Os byddwch yn dod o hyd i rywun mewn trybini, ffoniwch am help a pheidiwch â pheryglu eich bywyd eich hun

Ar y tir: Mewn argyfwng, ffoniwch 999 – gofynnwch am yr heddlu ac wedyn y Gwasanaeth Achub Mynydd

Dyfroedd mewndirol: Mewn argyfwng, ffoniwch 999 – gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub

Y môr a’r arfordir: Mewn argyfwng, ffoniwch 999 – gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Cofiwch fynd â chwiban

 • Cofiwch fynd â chwiban – y signal argyfwng rhyngwladol yw chwibaniad byr chwe gwaith, y naill ar ôl y llall yn gyflym, ac ailadrodd hynny bob munud (mae posib fflachio fflachlamp fel hyn hefyd)
et-

Gwybod ble rydych chi’n mynd

Dewis llwybr addas a chaniatáu digon o amser

fa-

Parchu’r Dŵr

Os ydych chi ar y traeth neu’n cerdded ar hyd yr arfordir;

 • Peidiwch â chael eich dal gan y llanw – edrychwch ar amseroedd y llanw
 • Os yw hynny’n bosib, dylech ddewis traeth sydd â swyddog achub bywyd a nofio rhwng y baneri coch a melyn
 • Peidiwch â neidio i mewn i byllau os nad ydych chi’n gwybod nad oes peryglon o dan y dŵr
 • Os cewch eich dal mewn cerrynt croes, peidiwch â cheisio nofio yn ei erbyn. Os yw hynny’n bosib, rhaid i chi sefyll a rhydio, nid nofio. Os nad yw sefyll yn bosib, nofiwch yn gyfochrog â’r lan, codi eich llaw a gweiddi am help

Os ydych chi’n mynd allan ar y dŵr;

 • Edrychwch ar ragolygon y cerrynt a’r llanw ar gyfer eich taith a gwneud yn siŵr eu bod yn cyd-fynd â’r hyn rydych chi’n bwriadu ei wneud.
 • Cynllunio’r daith – rhaid edrych i weld a oes unrhyw beryglon neu risgiau o ran canfod llwybr i’w hosgoi
 • Gwnewch yn siŵr fod pawb sydd ar fwrdd y cwch, neu yn y grŵp, yn gwybod ble mae’r offer diogelwch yn cael ei gadw a sut i’w ddefnyddio
 • Rhaid mynd i’r arfer o fachu ar fannau addas o amgylch y cwch yn ystod y nos, pan rydych ar ben eich hun ar y dec neu pan fydd y tywydd yn stormus
 • Os oes ganddo gortyn diffodd, cofiwch ei ddefnyddio!

Mentra’nGall: Cynllunio am ddiwrnod gwych

AMSEROEDD Y MACHLUD YN FRAS HEDDIW

AMSEROEDD Y LLANW

Tywydd ar yr Wyddfa

12°

Fideos Mentro'nGallCymru

Mentro’n Gall

allan yn yr awyr agored

Mentro’n Gall

yn y gaeaf

Mentro’n Gall

mewn, ar ac o amgylch dŵr