Defnyddio negeseuon Mentro’n Gall Cymru yn eich deunyddiau

Mae sawl ffordd i chi gynnwys negeseuon Mentro’n Gall Cymru yn y wybodaeth rydych chi’n ei rhoi i’ch cwsmeriaid eisoes. Drwy ychwanegu’r negeseuon yma gallwch helpu eich cwsmeriaid i gael amser gwell fyth yn awyr agored gwych Cymru, gan sicrhau profiadau a straeon anhygoel i’w hadrodd.

Rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau i chi gael dechrau arni!

1. 1. Defnyddio negeseuon Mentro’n Gall Cymru yn eich deunyddiau

Ydych chi’n meddwl weithiau beth ddylai fod yn bwnc y dydd i chi ar gyfryngau cymdeithasol? Fe allai ein negeseuon allweddol ni eich helpu chi gyda hyn.  

Er enghraifft, mae’r sgwrs yn troi at y tywydd yn sydyn iawn yng Nghymru! Os ydi rhagolygon y penwythnos yn edrych yn dda ac os ydych chi’n cynnig bargen arbennig dros y penwythnos, fe allech chi drydar;

Wedi gweld rhagolygon y tywydd? Paciwch eich eli haul a’ch sgidiau cerdded a mwynhau bryniau Cymru y penwythnos yma! Croeso cynnes a chefn gwlad godidog yn aros amdanoch chi gyda’n cynnig munud olaf! #MentranGall #bethsyddyndyfag www.anyb&binwales.com

Neu

Ffansi archwilio arfordir rhyfeddol Cymru o’r môr? Caiacio môr yw’r gamp i chi felly! Dewch i aros gyda ni dros y penwythnos a gadael i’r arbenigwyr @anoutdooractivitybus ddangos y ffordd i chi #MentranGall

Rydyn ni wedi creu casgliad o negeseuon gyda’n gilydd i chi eu defnyddio, felly os mai Twitter, Instagram, Facebook neu Snapchat yw’ch hoff gyfrwng, ewch ati i ddewis eich ffefryn a chreu neges!

Cofiwch ddefnyddio ein hashnodau os oes cyfle:

#MentranGall

#Bethsyddyndyfag

#Paofferwyttiyneiwisgo

2. Ychwanegu negeseuon Mentro’n Gall Cymru at eich gwefan

Os ydych chi’n crybwyll gweithgareddau awyr agored ar eich gwefan, neu’n ysgrifennu blog am bethau i’w gwneud wrth ymweld â Chymru, cofiwch ychwanegu rhai o negeseuon Mentro’n Gall Cymru. Er enghraifft, os ydych chi’n siarad am y cyfleoedd cerdded gwych ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, fe allech chi ychwanegu;

Mentra’n Gall: Cynllunia am ddiwrnod gwych

et-

Cynnal eich lefelau egni

Cofiwch fynd â bwyd a diod gyda chi

fa-

Os yw’r haul yn gwenu ar eich antur...

Cofiwch roi eli haul ar eich croen a gwisgo het haul

et-

Gwneud yn siŵr bod gennych chi fatri yn eich ffôn...

ond peidiwch â dibynnu arno i gyfathrebu a llywio eich llwybr!

3. Defnyddio negeseuon Mentro’n Gall Cymru yn ystod camau cynllunio eich cwsmer

Rydyn ni eisiau i ymwelwyr ddod ar draws negeseuon Mentro’n Gall Cymru dro ar ôl tro wrth ymchwilio, cynllunio ac archebu eu trip. Fel busnes, rydych chi’n chwarae rhan hanfodol yn hyn.

Gallech ychwanegu neges allweddol at wefan eich sefydliad neu mewn e-bost yn cadarnhau, fel;

et-

Dilyn arweiniad arbenigwyr

Os byddwch yn gwneud rhywbeth newydd neu’n mynd i rywle newydd, beth am fynd gyda thywysydd/hyfforddwr cymwys neu gofrestru am rywfaint o hyfforddiant (www.visitwales.com/activity-search/)

Neu os ydych chi’n cynnig cyfleusterau ar gyfer beicwyr mynydd fel man storio beiciau, gallech ychwanegu’r canlynol;

et-

Mae offer addas yn syniad da

Mae codwm yn gallu difetha eich diwrnod - mae helmed dda a dillad gwarchodol yn gallu gwneud eich diwrnod yn llwyddiant mawr

Neu gallech chi ychwanegu Rhestr Pacio Mentro’n Gall Cymru at eich tudalen ‘Pethau i’w gwneud yn yr ardal’ ar eich gwefan, gan gynnwys dillad dal dŵr, esgidiau cerdded, eli haul, cwmpawd ac ati.

4. Rhannu negeseuon wrth gyrraedd

Mae posib ailadrodd y negeseuon wrth i’ch cwsmeriaid chi gyrraedd a chofrestru i aros, neu yn y daflen wybodaeth leol mewn bwthyn, neu yn y caffi lleol ar y fwydlen frecwast, i atgoffa’r cwsmeriaid ar y funud olaf, cyn iddyn nhw fynd allan am y diwrnod.

Fe allech chi ychwanegu:

fa-

Cynllunio am ddiwrnod gwych

Cadw mewn cysylltiad – gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddull priodol o ofyn am help os bydd angen hynny

5. Argraffu posteri ar gyfer eich llety, atyniad neu fan gwerthu bwyd

Rydyn ni wedi creu’r posteri yma [dolenni] i chi eu hargraffu a’u rhoi yn eich busnes, eu hychwanegu at eich gwefan neu eu rhoi ar gyfryngau cymdeithasol. Maen nhw’n cynnwys lluniau gwych i ysbrydoli pobl i fynd allan i’r awyr agored, gyda negeseuon cynnil i helpu i wneud yn siŵr eu bod yn cael diwrnod diogel a phleserus.